Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου

Συμφωνητικό Χρήστη http://lalafo.gr/

 

1. Γενικοί όροι

 

 1. Στο παρόν Συμφωνητικό προβλέπονται οι όροι για τη χρήση της υπηρεσίας https://lalafo.gr/ από τον Χρήστη.
 2. Στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού Χρήστη, οι παρακάτω όροι φέρουν το αντίστοιχο νόημα:
 • Διαδικτυακή Υπηρεσία είναι το διαδικτυακό μέσο (ιστότοπος) που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://lalafo.gr/, οι εφαρμογές του ιστότοπου βάσει διαφόρων λειτουργικών συστημάτων και άλλων υπηρεσιών, καθώς επίσης το λογισμικό, η σχεδίαση (γραφική παρουσίαση) του ιστότοπου, οι εφαρμογές και οι λοιπές υπηρεσίες του, η Βάση Δεδομένων, κάθε ενότητα (υποενότητα) των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και οι πληροφορίες που αναρτούν οι Χρήστες και ο Διαχειριστής στις διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • Διαχειριστής είναι η ιδιωτική εταιρεία Yalla Classifieds (YALLA CLASSIFIEDS OÜ), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση: Pärnu Road 22, 10141 Ταλίν, Εσθονία, έχει καταχωρηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Εσθονίας· πρόκειται για την εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και η οποία κατέχει όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα κυριότητας επί της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 • Χρήστης θεωρείται κάθε ικανό πρόσωπο που έχει κάνει δεκτούς τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού Χρήστη και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 • Προσωπικός Λογαριασμός είναι ο συνδυασμός των δεδομένων Χρήστη και των ρυθμίσεων που επιλέγει ο Χρήστης. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να διαθέτει μόνο έναν Προσωπικό Λογαριασμό.
 • Προσωπικές πληροφορίες Χρήστη είναι οι πληροφορίες ή ο συνδυασμός πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη που παρέχει ο ίδιος ο Χρήστης ανεξάρτητα κατά την εγγραφή του ή τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, οι πληροφορίες που αυτόματα προωθούνται στον Διαχειριστή όταν χρησιμοποιείται η Διαδικτυακή Υπηρεσία, η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες cookies, οι πληροφορίες για τον browser του Χρήστη και λοιπές πληροφορίες για τον Χρήστη.
 • Πληροφορίες θεωρούνται οι πληροφορίες που αναφέρει ο Χρήστης ή ο Διαχειριστής στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 • Spam θεωρούνται τα μη ζητηθέντα μηνύματα που αποστέλλονται σε πολλούς παραλήπτες και/ή τα μηνύματα που δεν αναμένονται από τους παραλήπτες ή η αποστολή διαφημιστικού, ενημερωτικού, προωθητικού ή άλλου υλικού.
 • Εμπόρευμα θεωρούνται τα προϊόντα, οι εργασίες, οι υπηρεσίες, τα υλικά και τα τεχνικά μέσα, τα ιδιοκτησιακά και μη ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
 • Μέρη του Συμφωνητικού είναι ο Διαχειριστής και ο Χρήστης.
  1. Οι όροι και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται στο παρόν Συμφωνητικό Χρήστη και δεν επεξηγούνται στην παράγραφο «Όροι και ερμηνεία» θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το συγκείμενο του Συμφωνητικού Χρήστη. Εάν προκύψουν διαφορές ως προς την ερμηνεία κάποιου όρου ή ορισμού που χρησιμοποιείται στο Συμφωνητικό Χρήστη, θα πρέπει να εφαρμοστεί η ερμηνεία που δίνει ο Διαχειριστής.
  2. Η χρήση των υλικών και των υπηρεσιών που προσφέρει η Διαδικτυακή Υπηρεσία διέπεται από τις εκάστοτε τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και από το παρόν Συμφωνητικό.
  3. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία, ο Χρήστης προσχωρεί στο παρόν Συμφωνητικό, αποδέχεται τους συμβατικούς όρους και την υποχρέωση να ακολουθεί οδηγίες ως προς τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας (ασχέτως εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπο ή όχι).
  4. Όταν η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιείται εκ μέρους κάποιας εταιρείας, η εν λόγω εταιρεία θα πρέπει να κάνει δεκτό το παρόν Συμφωνητικό και τους όρους του.
  5. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού ανά πάσα στιγμή.
  6. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού ή με τις τροποποιήσεις αυτών, θα πρέπει να διακόψει την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία.
  7. Δια του παρόντος ο Διαχειριστής προσφέρει στους Χρήστες υπηρεσίες ανάρτησης και αναζήτησης αγγελιών με τη βοήθεια των υπηρεσιών που παρέχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία.
  8. Η παροχή χρεούμενων υπηρεσιών ρυθμίζεται, επίσης, από ειδικούς κανόνες και/ή συμφωνίες με τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών.
  9. Ο Χρήστης θα πρέπει να δεχτεί πως όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, ενδέχεται να συνοδεύονται από διαφημίσεις. Ο Χρήστης συμφωνεί πως ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με τις εν λόγω διαφημίσεις.
  10. Η εγγραφή στη Διαδικτυακή Υπηρεσία γίνεται σε εθελοντική βάση. Αφού γίνει η εγγραφή στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, ο Χρήστης αποκτάει πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον Χρήστη να επαληθεύσει τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί κατά την εγγραφή και να ζητήσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
  11. Για να χρησιμοποιήσει τη Διαδικτυακή Υπηρεσία, ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι μυστικός. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες σχετικά με τη χρήση του e-mail και του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για τις ενέργειες στον Προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας αποκλειστικά κάνοντας είσοδο με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία φροντίζει για την ασφάλεια των λογαριασμών και των περιεχομένων όλων των Χρηστών. Ωστόσο, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν δύναται να εγγυηθεί πως κανένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος δεν θα καταφέρει να υπερνικήσει τα μέτρα ασφαλείας. Εάν ο Χρήστης έχει λόγους να πιστεύει πως ο Προσωπικός Λογαριασμός του έχει τεθεί σε κίνδυνο, θα πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης. Ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει άμεσα το τμήμα υποστήριξης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας σε περίπτωση που κινδυνεύει ο λογαριασμός του ή γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού.
  12. Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να εγγυηθεί πως ο Χρήστης είναι όντως το άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι, ούτε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο Χρήστης κατά την εγγραφή στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
  13. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχει, ενώ η Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να παρέχει τον δίαυλο για την online διανομή και δημοσίευση των δεδομένων του Χρήστη.
  14. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί δεδομένα που παρέχοντα από άλλους Χρήστες χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε Χρήστη ή χωρίς έτερη άδεια χρήσης των εν λόγω δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Χρήστης σχετικά με άλλους Χρήστες και οι οποίες αφορούν τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύναψη και την εκτέλεση συναλλαγών όσον αφορά τα Εμπορεύματα. Επομένως, ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τα e-mail και τα τηλέφωνα άλλων Χρηστών για λόγους άμεσης διαφήμισης μέσω e-mail ή για την αποστολή δυσμενών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το ίδιο ισχύει για λοιπές παράνομες πράξεις ή ενέργειες που γίνονται χωρίς να έχει λάβει γνώση ή να έχει δώσει τη συναίνεσή του το έτερο Μέρος.
  15. Συνιστάται στον Χρήστη να έρχεται σε επικοινωνία με άλλα μέρη χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
  16. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί στον Χρήστη, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την πρόσβαση στις υπηρεσίες σε καταστάσεις που ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.
  17. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να παύσει την πρόσβαση του Χρήστη σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων προσώπων ή την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για έτερους λόγους, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
  18. Οι Χρήστες των οποίων η πρόσβαση στις υπηρεσίες έχει τερματιστεί ή των οποίων οι πληροφορίες είναι πλέον αναληθείς δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν ξανά εγγραφή χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από τον Διαχειριστή. Οι εν λόγω Χρήστες δεν έχουν, επίσης, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες άλλου Χρήστη κατά την εγγραφή προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 

2. Χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας - Ανάρτηση Αγγελιών

 

 1. Ο Διαχειριστής θα παρέχει το δικαίωμα ανάρτησης αγγελιών στη Διαδικτυακή Υπηρεσία σε όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εγγραφής Χρήστη.
 2. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικών και/ή συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά ούτε και σε ενέργειες που οδηγούν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση της κανονικής λειτουργίας της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 3. Όλες οι συναλλαγές σχετικά με τα Εμπορεύματα, τις εργασίες και τις υπηρεσίες πρέπει να γίνονται απευθείας μεταξύ των Χρηστών. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν λειτουργεί ως συμμετέχων και/ή μεσάζων των συναλλαγών που γίνονται μεταξύ των Χρηστών μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να ελέγξει και δεν φέρει ευθύνη για τις εν λόγω συναλλαγές.
 4. Τα σχόλια των Χρηστών και οι λοιπές καταχωρήσεις στη Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν πρέπει να συγκρούονται με τις νομοθετικές προβλέψεις και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.
 5. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) για ιστότοπους τρίτων μερών, διαφημιστές, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές ή λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που δεν ανήκουν στη Διαδικτυακή Υπηρεσία και δεν ελέγχονται από αυτή. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν στηρίζει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τους ιστότοπους, τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω τρίτων μερών. Εάν ο Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση σε ιστότοπο, υπηρεσίες ή περιεχόμενο κάποιου τρίτου μέρους από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία, το πράττει αναλαμβάνοντας τον σχετικό κίνδυνο και αναγνωρίζοντας πως η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες λόγω της από μέρους του Χρήστη χρήσης ή πρόσβασης σε ιστότοπους, υπηρεσίες ή περιεχόμενο τρίτων μερών.
 6. Ο Χρήστης εκχωρεί στη Διαδικτυακή Υπηρεσία μια απεριόριστη, ανέκκλητη, μη αποκλειστική, άνευ περιοδικών δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη, μεταβιβάσιμη μέσω υπο-άδειας και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει, να προβάλλει, να αναπαράγει, να διανέμει, να δημοσιεύει, να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να δείχνει, να αντιγράφει και να αναπαράγει περιεχόμενο του Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικού υλικού, βάσεων δεδομένων και δημοσιεύσεων) στη Διαδικτυακή Υπηρεσία αποκλειστικά για τους σκοπούς της λειτουργίας, της ανάπτυξης, της παροχής και της χρήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Τίποτε στους παρόντες όρους δεν περιορίζει τα λοιπά έννομα δικαιώματα που μπορεί να έχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία επί του περιεχομένου του Χρήστη, π.χ. βάσει έτερων αδειών. Ο Χρήστης δύναται να εκχωρήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναρτά ο ίδιος σε όλους τους Χρήστες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ο Χρήστης επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που αναρτά ο ίδιος στη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Στο μεταξύ, η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχονται από τον Χρήστη θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 7. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών όσον αφορά την παρουσίαση πληροφοριών και δεδομένων από μέρους του Χρήστη.
 8. Ο Χρήστης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας πρέπει να αναρτά τις Αγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και να παρέχει αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες για το Εμπόρευμα και τους όρους υλοποίησης αυτού. Ο Χρήστης πρέπει να επαληθεύει τις πληροφορίες για το Εμπόρευμα που αναφέρονται στην Αγγελία, και σε περίπτωση που εντοπιστούν εσφαλμένα ή ελλιπή δεδομένα, οφείλει να τα διορθώσει ή να προσθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες στην Αγγελία.
 9. Κατά την ανάρτηση μιας Αγγελίας για ένα Εμπόρευμα, ο Χρήστης επιβεβαιώνει πως είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελεί ενέργειες σχετικά με το Εμπόρευμα που αναφέρεται στην Αγγελία.
 10. Ο Χρήστης οφείλει να επιβεβαιώσει πως έχει τα απαραίτητα δικαιώματα, τις εγκρίσεις και τις άδειες για την ανάρτηση πληροφοριών και δεδομένων στις Αγγελίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή πως έχει λάβει την απαραίτητη έγγραφη συναίνεση, άδεια ή έγκριση τρίτων μερών για τη χρήση των ονομάτων, των εικόνων ή των άλλων αντικειμένων τους.
 11. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία από τον Χρήστη και/ή επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τα αναρτημένα Εμπορεύματα ή τα δεδομένα που υποβάλλει ο Χρήστης. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να θέσει σε αναμονή μια δημοσίευση έως ότου προσκομιστούν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες.
 12. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να πωλήσει στη Διαδικτυακή Υπηρεσία κάθε Εμπόρευμα που του ανήκει, εφόσον δεν χρειάζονται ειδικές άδειες για να το πράξει κι εφόσον τηρούνται οι εκάστοτε τρέχουσες οδηγίες χρήσης.
 13. Για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών, η Διαδικτυακή Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει τον αριθμό των ενεργών Αγγελιών του Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, καθώς και να περιορίσει τη δραστηριότητα του Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 14. Η περιγραφή του Εμπορεύματος που κάνει ο Χρήστης στην Αγγελία συνθέτει τους όρους πώλησης του εκάστοτε Εμπορεύματος.
 15. Οι όροι παράδοσης πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή του Εμπορεύματος στην Αγγελία.
 16. Οι όροι παροχής υπηρεσιών ή οι όροι πώλησης και η περιγραφή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην Αγγελία, καθώς και οι λοιποί όροι κάθε Αγγελίας, δεν πρέπει να αντιτίθενται στην τρέχουσα νομοθεσία ή στο παρόν Συμφωνητικό, τόσο κατά τον χρόνο ανάρτησης της Αγγελίας όσο και αργότερα. Εάν οποιοσδήποτε όρος της Αγγελίας διαπιστωθεί πως αντίκειται στη νομοθεσία ή στο παρόν Συμφωνητικό λόγω αναθεωρήσεων που έχουν γίνει στην τρέχουσα νομοθεσία και/ή στο Συμφωνητικό, τότε οι εκάστοτε όροι ή η εκάστοτε Αγγελία θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν από τον Χρήστη ώστε να αποκατασταθούν τυχόν αποκλίσεις. Εάν δεν είναι δυνατό να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ο Χρήστης θα πρέπει να καταργήσει την Αγγελία. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επεξεργαστεί ή να απομακρύνει τις εκάστοτε Αγγελίες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη.
 17. Οι Αγγελίες για Εμπορεύματα και υπηρεσίες που δεν συνάδουν με την τρέχουσα νομοθεσία ή με τους γενικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες, είναι ακατάλληλες και προσβλητικές, ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών, απαγορεύεται να αναρτώνται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Ο Χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί πως το προσφερόμενο Εμπόρευμα δεν έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα νομοθεσία και τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Στη διεύθυνση https://lalafo.gr/page/how-to-sell και συγκεκριμένα στην ενότητα «Πώς γίνονται οι πωλήσεις» θα βρείτε τον κατάλογο με τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που απαγορεύεται να δημοσιευτούν στη Διαδικτυακή Υπηρεσία σύμφωνα με τους Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 18. Η χρήση χρεούμενων υπηρεσιών δεν εξασφαλίζει πως η Αγγελία δεν πρόκειται να μπλοκαριστεί από τον Διαχειριστή σε περίπτωση αθέτησης του παρόντος Συμφωνητικού. Όταν παραβιάζονται οι κανόνες ανάρτησης Αγγελιών, δεν γίνεται επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί για τις υπηρεσίες.
 19. Αναγορεύεται να περιλαμβάνονται στις Αγγελίες αναφορές σε ιστότοπους με προσφορές για τον τρόπο πώλησης και χρήσης, ή άλλες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.
 20. Ο Χρήστης απαγορεύεται να διαδίδει ή να συμβάλλει στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από:
 • άλλες πλατφόρμες εμπορικών συναλλαγών, διαδικτυακές δημοπρασίες και/ή ηλεκτρονικά καταστήματα·
 • άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές τις Διαδικτυακής Υπηρεσίας, έναντι της ίδιας ή χαμηλότερης τιμής·
 • άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που απαγορεύεται να πωλούνται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
  1. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί αυτόματα προγράμματα για πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή. Η χρήση προγραμμάτων υπολογιστή που επιτρέπουν την ανάρτηση Αγγελιών παρακάμπτοντας την τυπική διαδικασία ανάρτησης Αγγελιών απαγορεύεται, εκτός εάν έχει δοθεί έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.
  2. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ο Χρήστης δεν πρέπει:
 • να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και/ή λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή σε τρίτα μέρη· επίσης, απαγορεύεται να αντιγράφει, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να διανέμει ή να δημοσιεύει πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη Διαδικτυακή Υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διαχειριστή·
 • να παραβιάζει ή να παρακάμπτει νόμους, δικαιώματα τρίτων μερών, τα συστήματα και τις πολιτικές μας ή τις αποφάσεις για την κατάσταση του λογαριασμού ενός χρήστη· 
 • να χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή Υπηρεσία εάν δεν είναι ικανός να προβεί σε σύναψη νομικώς δεσμευτικών συμβάσεων (π.χ. εάν ο Χρήστης είναι κάτω των 18 ετών) ή εάν έχει περιοριστεί ή τερματιστεί η πρόσβαση του Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία· 
 • να αναρτά ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δόλιο, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο·
 • να μεταφέρει τον λογαριασμό του σε έτερο μέρος χωρίς τη συναίνεση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας·
 • να διανέμει ή να αναρτά ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), μη ζητηθείσες ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες με πολλαπλούς παραλήπτες, αλυσιδωτές επιστολές ή συστήματα διανομής με μορφή πυραμίδας·
 • να αποστέλλει ιούς ή λοιπές τεχνολογίες δυνητικά επιβλαβείς για τη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή για τα συμφέρονται και την ιδιοκτησία των χρηστών·
 • να χρησιμοποιεί ρομπότ, προγράμματα ανίχνευσης ιστού, scraper, εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, εργαλεία συγκέντρωσης και εξαγωγής δεδομένων ή λοιπά αυτοματοποιημένα μέσα για πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν έχει δοθεί προηγουμένως η συναίνεση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας·
 • να επεμβαίνει στις εργασίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ή να επιβάλλει παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στις υποδομές μας·
 • να συλλέγει πληροφορίες για τους Χρήστες χωρίς τη συναίνεσή τους.
  1. Οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης και οι ενέργειες του Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν πρέπει:
 • να είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές·
 • να αποτελούν μέρος απάτης, να είναι δόλιες ή να καταχρώνται την εμπιστοσύνη·
 • να οδηγούν σε συναλλαγές που περιλαμβάνουν κλεμμένα ή πλαστά αντικείμενα·
 • να παραβιάζουν ή να καταπατούν τα δικαιώματα τρίτων μερών επί ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή ιδιωτικότητας·
 • να περιέχουν πληροφορίες επιβλαβείς για τη φήμη ή την επιχειρηματική κατάσταση κάποιου προσώπου, ή να περιέχουν προσβλητικές πληροφορίες·
 • να περιέχουν συκοφαντίες ή απειλές για οποιονδήποτε·
 • να παρακινούν στη διάπραξη εγκλήματος ή να υποδαυλίζουν εθνικές διαμάχες·
 • να προκαλούν, να υποστηρίζουν ή να καλούν σε τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές ενέργειες·
 • να είναι άσεμνες ή πορνογραφικής φύσης·
 • να περιέχουν ιούς λογισμικού, καθώς και λοιπά ηλεκτρονικά προγράμματα που έχουν σκοπό να βλάψουν, να διευκολύνουν μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, υποκλοπές ή λήψη δεδομένων συστήματος, του ίδιου του συστήματος ή μέρους αυτού, προσωπικών πληροφοριών ή λοιπών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της Διαδικτυακής Υπηρεσίας)·
 • να περιέχουν διαφημιστικό υλικό·
 • να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στην προστασία της εικόνας και λοιπά συναφή δικαιώματα τρίτων μερών·
 • να παραβιάζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
  1. Ενώ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να αναρτά Αγγελίες στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, να εκτελεί και να προβαίνει σε συναλλαγές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία και/ή από τον Χρήστη.
  2. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαφημίσει Εμπορεύματα αναρτώντας σχετική Αγγελία με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που εφαρμόζει ο Χρήστης κατά την ανάρτηση της Αγγελίας για το εκάστοτε Εμπόρευμα.
  3. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να μετακινήσει, να διακόψει, να τερματίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια οποιασδήποτε Αγγελίας για λόγους που εξαρτώνται ή όχι από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
  4. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να σταματήσει την προβολή μιας Αγγελίας ανά πάσα στιγμή λόγω παραβίασης των κανόνων του παρόντος Συμφωνητικού, των δικαιωμάτων άλλων Χρηστών, της τρέχουσας νομοθεσίας ή για άλλους λόγους.
  5. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τις Αγγελίες, να τις μετακινεί σε διαφορετικές ενότητες και να προβαίνει σε λοιπές ενέργειες όσον αφορά τις Αγγελίες των Χρηστών.
  6. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάρτηση (δημοσίευση) Αγγελιών χωρίς καμία υποχρέωση επεξήγησης.
  7. Οι προβλέψεις σχεδιασμού των Αγγελιών αναφέρονται στους Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών, στην ενότητα «Πώς Γίνονται οι Πωλήσεις» της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση https://lalafo.gr/page/how-to-sell.
  8. Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο κάθε Αγγελίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν αποδέχεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο Χρήστη αναρτάται ή μεταδίδεται από τον Χρήστη ή από τρίτα μέρη κάνοντας χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.

 

3. Χρεούμενες υπηρεσίες

 

 1. Οι Χρήστες μπορούν να παραγγείλουν χρεούμενες υπηρεσίες στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 2. Είδη χρεούμενων υπηρεσιών:
 • Αγγελία VIP
 • Μετακίνηση της Αγγελίας μου στην κορυφή х2
 • Επισήμανση
  1. Οι τιμές των υπηρεσιών και η διαδικασία παραγγελίας χρεούμενων υπηρεσιών αναφέρονται στις αντίστοιχες σελίδες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
  2. Ο Χρήστης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας που έχει πληρώσει για υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων από τον Διαχειριστή. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων λαμβάνεται μόνο από τον Διαχειριστή.
  3. Τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες επιστρέφονται από τον Διαχειριστή στις εξής περιπτώσεις:
 • αδυναμία παροχής της υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους της Διαδικτυακής Υπηρεσίας·
 • λοιπές επιμέρους περιπτώσεις που έγκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή.
  1. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων στον Χρήστη στις εξής περιπτώσεις:
 • ο Χρήστης παραβιάζει σε μόνιμη βάση τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού·
 • η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που η Αγγελία έχει διαγραφεί έπειτα από τη λήψη μέτρων·
 • ο Χρήστης έχει αναρτήσει Αγγελία για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που απαγορεύονται·
 • τυχόν προβλήματα του συστήματος πληρωμής· η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία του συστήματος πληρωμής που χρησιμοποιούν οι Χρήστες για να πληρώσουν για τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ενώ υπό αυτές τις συνθήκες η επιστροφή χρημάτων εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση·
 • λοιπές περιπτώσεις που έγκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή.
  1. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων αποφασίζεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά μεταξύ Διαχειριστή και Χρήστη.

 

4. Επικοινωνία και Ειδοποιήσεις

 

 1. Η επικοινωνία του Χρήστη με τον Διαχειριστή και τη Διαδικτυακή Υπηρεσία γίνεται μέσω e-mail info@lalafo.gr και/ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση που ορίζεται στη ρήτρα 1.2. του παρόντος Συμφωνητικού Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία για να επιλυθούν οποιεσδήποτε απορίες του.
 2. Ο Χρήστης απαγορεύεται να αναρτά σχόλια, συζητήσεις ή λοιπά μηνύματα στη Διαδικτυακή Υπηρεσία σχετικά με ενέργειες των συντονιστών και του Διαχειριστή.
 3. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η Διαδικτυακή Υπηρεσία οφείλει να ανταποκρίνεται σε προσφυγές για την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.

Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους (προσφεύγοντες) μπορούν να αναφέρουν τις φερόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στη Διαδικτυακή Υπηρεσία αποστέλλοντας Ειδοποίηση στο τμήμα υποστήριξης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του καταγγελθέντος περιεχομένου από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία.

Εάν το σχετικό περιεχόμενο απομακρυνθεί ως απάντηση σε μια Ειδοποίηση, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να ενημερώσει το άτομο που έχει κάνει την ανάρτηση του εν λόγω περιεχομένου στη Διαδικτυακή Υπηρεσία για τη δυνατότητά του να αποστείλει απάντηση στην Ειδοποίηση. Εάν χρειαστεί, η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να στείλει ένα πλήρες αντίγραφο της Ειδοποίησης σε έτερα πρόσωπα.

Ο προσφεύγων φέρει την πλήρη ουσιαστική, νομική και άλλη ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναφέρει στην Ειδοποίησή του.

 

5. Λογισμικό

 

 1. Ο Διαχειριστής είναι ο αποκλειστικός κάτοχος του ονόματος τομέα όπου βρίσκεται ο ιστότοπος, του ίδιου του ιστότοπου, των mobile εφαρμογών του ιστότοπου, της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και κάθε λογισμικού της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 2. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, ο Διαχειριστής εκχωρεί στον Χρήση μια προσωπική, ελεύθερη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης σε τρίτα μέρη.
 3. Αυτή η άδεια προορίζεται αποκλειστικά για να παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και για να λαμβάνει τα σχετικά οφέλη, σύμφωνα με τις λειτουργίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 4. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση, η ανταλλαγή ή η μίσθωση, πλήρως ή μερικώς, οποιουδήποτε μέρους των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή (της Διαδικτυακής Υπηρεσίας) (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού), όπως επίσης απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να «σπάσει» ή να επιχειρήσει να ανακτήσει τον κώδικα πηγής του λογισμικού χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.

 

6. Αποποίηση

 

 1. Όλες οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που παρέχονται από τον Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να αναρτώνται από τον Χρήστη για την πώληση των Εμπορευμάτων του Χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
 2. Ο Χρήστης πρέπει να αναφέρει ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό του αποκλειστικά στην ενότητα των ενδιαφερόντων του, μεταξύ άλλων προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον Χρήστη και/ή της ταυτοποίησης του Χρήστη.
 3. Αναφέροντας πληροφορίες για τον εαυτό του, ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί πως οι εν λόγω πληροφορίες αναρτώνται δημοσίως στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, δηλ. καθίστανται διαθέσιμες σε κάθε επισκέπτη ή Χρήστη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 4. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται όλους τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω ανάρτηση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου -μεταξύ άλλων- του κινδύνου η διεύθυνση e-mail να συμπεριληφθεί σε καταλόγους διευθύνσεων για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), του κινδύνου η διεύθυνση e-mail να πέσει στα χέρια πάσης φύσεως απατεώνων, του κινδύνου ο αριθμός τηλεφώνου να χρησιμοποιηθεί για ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) ή απάτες μέσω SMS, και άλλων κινδύνων που ενέχει η εν λόγω δημοσίευση πληροφοριών.
 5. Όσον αφορά το Εμπόρευμα, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν λειτουργεί ως υπεύθυνος σύναψης της συναλλαγής, μεσάζοντας, αγοραστής ή πωλητής.
 6. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διάταξη και την εκτέλεση των συναλλαγών μεταξύ των Χρηστών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας όσον αφορά τυχόν ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, οικονομικές απώλειες ή έμμεσες, πραγματικές, παράπλευρες ή κυρωτικές ζημίες λόγω της σύναψης μιας συναλλαγής, αλλά και λόγω παράνομων ενεργειών από μέρους οποιουδήποτε προσώπου.
 7. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή Υπηρεσία και τις υπηρεσίες της με δικό του κίνδυνο, ενώ αναλαμβάνει και κάθε κίνδυνο όσον αφορά τη χρήση των Αγγελιών που έχουν αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 8. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Χρηστών για να αναρτήσουν τις Αγγελίες τους για Εμπορεύματα των οποίων η πώληση και/ή η αγορά επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας, του παρόντος Συμφωνητικού και των λοιπών κανόνων χρήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 9. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να μην επαληθεύει πάντοτε τις Αγγελίες που αναρτούν οι Χρήστες, κι επομένως  η ποιότητα, η ασφάλεια, η νομιμότητα και η συμμόρφωση του Εμπορεύματος προς την περιγραφή του, όπως επίσης η ικανότητα του πωλητή να πωλεί και η ικανότητα του αγοραστή να αγοράζει Εμπορεύματα, βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 10. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν δύναται να ελέγχει την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναφέρουν οι Χρήστες στις Αγγελίες τους.
 11. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία, ο Διαχειριστής, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την αξιοπιστία των Αγγελιών που δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 12. Ο Διαχειριστής, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που λαμβάνουν οι Χρήστες στα εισερχόμενα και/ή στο κινητό τηλέφωνό τους) ή για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας των Χρηστών.
 13. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει τη Διαδικτυακή Υπηρεσία, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζομένους και τους αντιπροσώπους της από τυχόν αξιώσεις, αγωγές, προσφυγές, διαφωνίες, απαιτήσεις, ευθύνες, ζημίες, απώλειες, κόστη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων -μεταξύ άλλων- των εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους υπεράσπισης έναντι αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών που εγείρονται από τρίτα μέρη) που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση ή τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας από μέρους του Χρήστη, με το περιεχόμενο του Χρήστη ή με την αθέτηση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού Χρήστη από πλευράς του Χρήστη.
 14. Ο Χρήστης αντιλαμβάνεται πως το γεγονός της δημοσίευσης μιας Αγγελίας στη Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν εγγυάται πως η προσφορά, η πώληση και/ή η απόκτηση οποιουδήποτε Εμπορεύματος είναι έγκυρη και νόμιμη. Όσον αφορά τη σύναψη των συναλλαγών, ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων.
 15. Εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας για την κάλυψη οποιωνδήποτε αξιώσεων περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης για τη χρήση των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ή (έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διαδικτυακής Υπηρεσίας) στην εκ νέου παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον Χρήστη.
 16. Ο Χρήστης συμφωνεί πως όλες οι διαφωνίες ανάμεσα στον Χρήστη και τους λοιπούς χρήστες και/ή τους επισκέπτες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν στο πλαίσιο σύναψης συναλλαγών) πρέπει να επιλύονται ανεξάρτητα από τον Χρήστη χωρίς καμία εμπλοκή του Διαχειριστή.
 17. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόσβαση τρίτων μερών σε υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και/ή σε πληροφορίες των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ή να το έχει εγκρίνει ο Διαχειριστής.
 18. Ο Χρήστης συμφωνεί πως ο Διαχειριστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη και δεν θα έχει άμεσες ή έμμεσες υποχρεώσεις απέναντι στον Χρήστη σχετικά με πιθανές ή πραγματικές ζημίες και απώλειες που συνδέονται με το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και/ή που απορρέουν από τις συναλλαγές του Χρήστη, την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω κατοχύρωση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή λοιπές επαφές που έχει κάνει ο Χρήστης χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 19. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα λογισμικού, ολικές βλάβες, λοιπά τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα λογισμικού, σφάλματα, ιούς λογισμικού κτλ. που μπορεί να προκληθούν στη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας από τρίτα μέρη.
 20. Ο Χρήστης θα πρέπει να ενεργεί αποκλειστικά σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και το παρόν Συμφωνητικό. Επίσης, φέρει την πλήρη ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ενέργειες ή τις παραλείψεις του στη Διαδικτυακή Υπηρεσία και κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 21. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του Χρήστη από άλλο Χρήστη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας (παράνομη χρήση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ), ο Χρήστης του οποίου τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί έχει το δικαίωμα να απευθύνει σχετική καταγγελία προς τον Διαχειριστή ή τους συντονιστές του. Ο Διαχειριστής θα εξετάσει την καταγγελία και, εάν ο καταγγέλλων δικαιωθεί, θα προβεί στη λήψη μέτρων για να παύσει η παραβίαση των δικαιωμάτων του Χρήστη.

 

7. Διάρκεια του δικαιώματος χρήσης

 

 1. Το παρόν Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που ο Χρήστης αρχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ανεξάρτητα από την εγγραφή του Χρήστη ή την ανάρτηση Αγγελίας, και προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα.
 2. Ο Χρήστης δύναται να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, Ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα ανάρτησης νέων Αγγελιών.
 3. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παύσει κατά τη διακριτική ευχέρειά της την πρόσβαση του Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, με ή χωρίς συγκεκριμένη αιτία, κατόπιν ειδοποίησης ή όχι. Εφόσον διακοπεί η πρόσβαση ενός Χρήστη στις υπηρεσίες ή εφόσον παύσουν να θεωρούνται έγκυρα τα δεδομένα του, ο εν λόγω Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε νέα εγγραφή χωρίς να λάβει προηγουμένως ειδική άδεια από τον Διαχειριστή, αλλά ούτε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εγγραφής έτερου Χρήστη για να αποκτήσει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.

 

8. Λοιπά

 

 1. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία, τα μέρη του παρόντος Συμφωνητικού πρέπει να την επιλύσουν μέσω διαπραγμάτευσης. Οι διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού και την παροχή των υπηρεσιών από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να επιλύονται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.
 2. Η επίλυση των διαφωνιών διέπεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 3. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει μονομερώς το παρόν Συμφωνητικό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών. Η νέα έκδοση του Συμφωνητικού θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή που αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 4. Τίποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν θεωρείται και δεν ερμηνεύεται ως καθιέρωση σχέσης αντιπροσώπευσης ανάμεσα στον Χρήστη και τον Διαχειριστή, ή ως σχέση ένωσης, συνεργασίας, πρόσληψης ή άλλου είδους σχέση, εκτός εάν κάτι τέτοιο ορίζεται σαφώς στο παρόν Συμφωνητικό.
 5. Εάν το Δικαστήριο κρίνει άκυρη ή μη εκτελεστή οποιαδήποτε πρόβλεψη του παρόντος Συμφωνητικού, οι λοιπές προβλέψεις του Συμφωνητικού δεν επηρεάζονται από την εν λόγω δικαστική απόφαση.
 6. Σε περίπτωση αδράνειας από μέρους του Διαχειριστή απέναντι στην παραβίαση κάποιας πρόβλεψης του παρόντος Συμφωνητικού από τον Χρήστη, ο Διαχειριστής δεν χάνει το δικαίωμά του να λάβει μελλοντικά κατάλληλα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του.
 7. Οι λοιποί όροι και οι συνθήκες που δεν περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό θα αποφασίζονται κατά περίπτωση.

 

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει πώς έχει διαβάσει όλες τις προβλέψεις του παρόντος Συμφωνητικού, ότι το αποδέχεται πλήρως και άνευ όρων.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η Lalafo σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των Χρηστών της. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να προσφέρει στους Χρήστες υπηρεσίες, ιστότοπους και εφαρμογές για mobile συσκευές.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου καθορίζεται η διαδικασία λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου συνιστά αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού Χρήστη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας  https://lalafo.gr/.

Ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων είναι η ιδιωτική εταιρεία Yalla Classifieds (YALLA CLASSIFIEDS OÜ), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση: Pärnu Road 22, 10141 Ταλίν, Εσθονία.

Κάνοντας χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ο Χρήστης αποδέχεται πλήρως την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

 

1. Συλλογή δεδομένων

 

 1. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου άμεσα ή έμμεσα. Επίσης, προσωπικά δεδομένα θεωρούνται επιμέρους πληροφορίες που συλλογικά μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου.
 2. Ο Χρήστης καλείται να δώσει πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα όταν συμπληρώνει το έντυπο δημοσίευσης Αγγελιών, κατά την εγγραφή στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, κατά την εγγραφή για τη λήψη μηνυμάτων ή και σε άλλες περιπτώσεις χρήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Ακόμη, πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται στο πλαίσιο ερευνών που γίνονται στους Χρήστες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 3. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες για τους Χρήστες:
 • Προσωπικές πληροφορίες που συμπληρώνει ο Χρήστης και οι οποίες εμφανίζονται ή αποκαλύπτονται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία κατά τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Σε αυτές τις πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο κωδικός πρόσβασης, το τηλέφωνο, η τοποθεσία και η διεύθυνση του Χρήστη. Ο Χρήστης καλείται να δώσει τις εν λόγω πληροφορίες ώστε η Διαδικτυακή Υπηρεσία να μπορέσει να προσφέρει στον Χρήστη υπηρεσίες, πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία και τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση συναλλαγών ανάμεσα σε πωλητές και αγοραστές.
 • Τεχνικές πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία όταν κάποιος την επισκέπτεται. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία συλλέγει πληροφορίες από τις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι Χρήστες για πρόσβαση στις υπηρεσίες. Συνήθως, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP του Χρήστη, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το είδος της συσκευής, το σύστημα, την απόδοση και τον τύπο του browser. Εάν ο Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Υπηρεσία μέσω mobile συσκευής, η Διαδικτυακή Υπηρεσία λαμβάνει επίσης έναν διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (UUID) για την εν λόγω συσκευή. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να συνδυάσει τις πληροφορίες που έχει λάβει από τον browser ή τη mobile συσκευή του Χρήστη με άλλες πληροφορίες για τον Χρήστη που συλλέγονται από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή τους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται από διάφορες συσκευές.
 • Όταν ο Χρήστης κάνει είσοδο στο σύστημα με άλλο προφίλ υπηρεσίας (π.χ. Facebook, Google+, vkontakte, odnoklassniki.ru κτλ), η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται, επίσης, να συλλέξει πληροφορίες που βρίσκονται στο σχετικό προφίλ της εκάστοτε υπηρεσίας και που ο Χρήστης έχει συμφωνήσει να καταστήσει διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και των πληροφοριών στο προφίλ του Χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να μοιραστεί τα εν λόγω δεδομένα με τη Διαδικτυακή Υπηρεσία κατά τη διαδικασία εγγραφής. Ο Χρήστης δύναται να ανακαλέσει την άδεια που έχει παραχωρήσει ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 • Η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη φυσική τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η συσκευή του Χρήστη. Η επιμέρους τοποθεσία του Χρήστη μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της διεύθυνσης IP ή πληροφοριών εντοπισμού γεωγραφικής θέσης που λαμβάνονται από τη συσκευή του Χρήστη. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί και να αποθηκεύει πληροφορίες για την τοποθεσία του Χρήστη προκειμένου να προσφέρει λειτουργίες, να βελτιώνει και να εξατομικεύει τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβαίνει στο πλαίσιο διεξαγωγής εσωτερικών αναλύσεων, για την παρακολούθηση της απόδοσης, για την προβολή περιεχομένου ή την προώθηση προσφορών σχετικών με την τοποθεσία του Χρήστη.
 • Οι ιστότοποι της Διαδικτυακής Υπηρεσίας χρησιμοποιούν cookies και συναφείς τεχνολογίες. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε παρακάτω, στην ενότητα «Cookies, web beacons και συναφείς τεχνολογίες».
 • Τα δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε διαγωνισμούς και έρευνες που διεξάγονται από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματος της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 • Η Διαδικτυακή Υπηρεσία λαμβάνει πληροφορίες για τους Χρήστες και τις δραστηριότητές τους από εμπόρους, συνεργάτες, ερευνητές και λοιπές πηγές (συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο κοινό). Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να συνδυάζει πληροφορίες που συλλέγονται από τον Χρήστη με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλους Χρήστες και τρίτα μέρη.
 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή εργατικά σωματεία, το ποινικό μητρώο, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή, βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα.
 2. Για ορισμένες χρεούμενες υπηρεσίες, η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες πληρωμής τρίτων μερών για την επεξεργασία των πληρωμών. Προσωπικά δεδομένα δύναται να συλλέγονται μόνο από τις εν λόγω υπηρεσίες πληρωμής και όχι από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη υπόκειται στις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εκάστοτε υπηρεσιών πληρωμής, και όχι στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν δύναται να ελέγξει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από μέρους των εκάστοτε εταιρειών πληρωμής.
 3. Επισημαίνεται πως οι πληροφορίες που αναρτώνται από τον Χρήστη στη Διαδικτυακή Υπηρεσία (π.χ.  ονοματεπώνυμο Χρήστη, φωτογραφίες διαθέσιμες στο κοινό κτλ) καθίστανται δημόσιες και δυνητικά διαθέσιμες σε άλλους Χρήστες ή στο ευρύ κοινό. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία συμβουλεύει τους Χρήστες να είναι πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουν τις πληροφορίες που αποκαλύπτουν μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Οι προσωπικές πληροφορίες που αναρτούν ή κοινοποιούν οι Χρήστες σε άλλους Χρήστες είναι πιθανό να συλλεχθούν από έτερους Χρήστες, με αποτέλεσμα να τους αποστέλλονται μη ζητηθέντα μηνύματα.  Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία των πληροφοριών που αποκαλύπτουν οι Χρήστες σε τρίτα μέρη μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 4. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών, οι υπηρεσίες προβλέπουν περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων Χρηστών. Το Συμφωνητικό Χρήστη περιορίζει το δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους Χρήστες

 

2. Για ποιους λόγους γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

 

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται κάθε ενέργεια ή συνδυασμός ενεργειών, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η συγκέντρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η χρήση, η διανομή (πώληση, μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στο εξωτερικό) και η διαγραφή προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής πληροφοριακών (αυτοματοποιημένων) συστημάτων.
 2. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους Χρήστες για ένα φάσμα διαφορετικών επιχειρηματικών σκοπών, σύμφωνα με διαφορετικές νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους Χρήστες ως εξής:

 • Για να παρέχει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της. Η συλλογή ορισμένων δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Διαδικτυακή Υπηρεσία να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Συμφωνητικό Χρήστη, για να εφαρμόσει το Συμφωνητικό Χρήστη, την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή λοιπές πολιτικές. Για παράδειγμα, η Δικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί τα ονοματεπώνυμα και τα τηλέφωνα που δίνουν οι Χρήστες στους λογαριασμούς τους προκειμένου να τους αναγνωρίζουν οι άλλοι Χρήστες και να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης, η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί πληροφορίες των Χρηστών για να βελτιώνει, να διορθώνει και να εξατομικεύει τις υπηρεσίες της, αλλά και στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος της Διαδικτυακής Υπηρεσίας να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους Χρήστες. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία πάντοτε αναζητάει τρόπους για να κάνει τις υπηρεσίες πιο έξυπνες, γρήγορες, ασφαλείς, ολοκληρωμένες και χρήσιμες για τους Χρήστες.
 • Για να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των Χρηστών και για να προσφέρει τεχνική υποστήριξη. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί πληροφορίες Χρηστών για να επιλύει τεχνικά προβλήματα, για να ανταποκρίνεται στα αιτήματα βοήθειας των Χρηστών, για να αναλύει πληροφορίες τεχνικών σφαλμάτων, για να διορθώνει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες.
 • Για να αναπτύσσει, να προβάλλει, να αποστέλλει και να εντοπίζει αγγελίες και περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα των Χρηστών ως προς τη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι Χρήστες χρησιμοποιούν τη Διαδικτυακή Υπηρεσία για να αποστέλλει ειδοποιήσεις που ενδεχομένως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Χρήστες. Αυτές οι ειδοποιήσεις έχουν στόχο να ενισχύσουν τη συμμετοχή και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που λαμβάνουν οι Χρήστες από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία· εδώ συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με νέα χαρακτηριστικά, ενημερωτικά δελτία και εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους Χρήστες. Επίσης, η Διαδικτυακή Υπηρεσία επικοινωνεί με τους Χρήστες ώστε να τους ενημερώσει για προσφορές νέων προϊόντων, προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να επικοινωνεί με τους Χρήστες μέσω e-mail, ταχυδρομείου, τηλεφώνου και/ή mobile συσκευών. Ο Χρήστης δύναται να ελέγχει τις εν λόγω ειδοποιήσεις, και έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή.
 • Προς συμμόρφωση με νομικές προβλέψεις, κανονισμούς και απαιτήσεις επιβολής του νόμου· επίσης, για την προστασία των έννομων συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία συνεργάζεται με κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους επιβολής του νόμου και ιδιώτες στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες βάσει των νομικών προβλέψεων και όποτε είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και/ή των έννομων δικαιωμάτων και των συμφερόντων τρίτων μερών, όπως επίσης για την αποτροπή ή την εμπόδιση παράνομων δραστηριοτήτων.

Ακόμη, η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί πληροφορίες για να περιορίσει ή να αποτρέψει διάφορες μορφές κατάχρησης των υπηρεσιών, όπως περιστατικά απάτης, αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) και λοιπές μη εγκεκριμένες ενέργειες που παραβιάζουν το Συμφωνητικό Χρήστη.

Όποτε απαιτείται βάσει νόμου, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στο πλαίσιο έννομων και ελεγκτικών δραστηριοτήτων, π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς, συγχώνευσης ή πώλησης της επιχείρησης.

Στον βαθμό που επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας, η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να ενημερώνονται οι Χρήστες σχετικά με την παροχή προσωπικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη.

 • Αναλύσεις για τον ιστότοπο. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί πολλαπλά διαδικτυακά αναλυτικά εργαλεία (ή εργαλεία εντοπισμού) που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, π.χ. Google Analytics, για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι Χρήστες με τη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία κάνει έρευνες και αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο που οι Χρήστες χρησιμοποιούν τη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή σχετικά με το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Χρήστες για προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενα. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχουν τα εν λόγω εργαλεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών, τον εντοπισμό και την ανάλυση σφαλμάτων. Τα εν λόγω εργαλεία των παρόχων υπηρεσιών εγκαθιστούν cookies στους browser των Χρηστών. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε server σε χώρες εκτός της χώρας όπου βρίσκεται κάθε Χρήστης. Οι προαναφερθέντες πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Οι Χρήστες μπορούν προαιρετικά να συμφωνήσουν με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από τα cookies όσον αφορά τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 • Για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή ερευνών. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτές τις μεθόδους π.χ. για τη βελτίωση των υπηρεσιών.
 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία απαγορεύεται να πωλεί ή να μισθώνει τις πληροφορίες και/ή τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες στην πορεία της χρήσης της Δικτυακής Υπηρεσίας.

 

3. Cookies, web beacons και συναφείς τεχνολογίες

 

 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies, web beacons και λοιπές συναφείς τεχνολογίες για την αποθήκευση πληροφοριών. Τα αντίστοιχα αρχεία χρησιμοποιούνται για ευκολότερη χρήση του ιστότοπου, για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας), για καλύτερη εμπειρία των χρηστών, αλλά και για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία λαμβάνει πληροφορίες για τον Χρήστη και στον browser του Χρήστη εγκαθίστανται cookies εφόσον ειδοποιηθεί και συμφωνήσει ο Χρήστης. Συνεχίζοντας να κάνει χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στη Διαδικτυακή Υπηρεσία να αποθηκεύει cookies στον browser του Χρήστη.
 3. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες που παραμένουν στη συσκευή του Χρήση όσο είναι ενεργός ο browser, αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Στην ορολογία της πληροφορικής, ο όρος cookies χρησιμοποιείται για να περιγράψει πληροφορίες με τη μορφή κειμένου ή δυαδικών δεδομένων που λαμβάνονται από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία, αποθηκεύονται στην πλευρά του Χρήστη (π.χ. στον browser) και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία όταν ο Χρήστης επισκεφτεί ξανά τη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, η Διαδικτυακή Υπηρεσία σημειώνει τον browser του Χρήστη κατά τις επισκέψεις του στη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Τα cookies διευκολύνουν τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας καταγράφοντας τα απαραίτητα δεδομένα για την είσοδο στη σύστημα και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.
 • Τα web beacons είναι μικρές εικόνες γραφικών (λέγονται επίσης «δείκτες σημείων» ή «network beacons») που μπορούν να ενεργοποιηθούν στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, καθώς και στους server, στις εφαρμογές, στην ανταλλαγή μηνυμάτων και στα εργαλεία, και τα οποία συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με cookies για την ταυτοποίηση του Χρήστη.
 • Οι συναφείς τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που αποθηκεύουν πληροφορίες στον browser ή στη συσκευή χρησιμοποιώντας τοπικά γενικά αντικείμενα ή μια τοπική μνήμη, όπως «flash cookies», «HTML 5 cookies» και λοιπές μεθόδους εφαρμογών ιστού. Αυτές οι τεχνολογίες ενδέχεται να λειτουργούν σε όλους τους browser του Χρήστη· σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην ελέγχονται πλήρως από τον browser και ίσως χρειάζονται άμεσο έλεγχο μέσω των εφαρμογών ή των συσκευών που εγκαθιστά ο Χρήστης.
 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπεται τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των cookies και των συναφών τεχνολογιών. Ο Ελεγκτής οφείλει να εγγυάται πως μόνο ο Ελεγκτής και/ή οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας έχουν πρόσβαση στα εν λόγω cookies.
 2. Οι υπηρεσίες τρίτων μερών παρέχονται από εταιρείες που συμβάλλουν στη λειτουργία της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για την παροχή της Διαδικτυακής Υπηρεσίας στον Χρήστη, καθώς και για άλλους σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν, επίσης, να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή του Χρήστη. Ακόμη, μπορεί να συλλέγουν λοιπές πληροφορίες, π.χ. διευθύνσεις IP ή άλλα αναγνωριστικά.
 3. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει, να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη συσκευή του Χρήστη.
 4. Ο Χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τα cookies στον browser. Για να μην επιτρέψει τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών, ο Χρήστης πρέπει να διαλέξει την επιλογή «Να μη γίνεται αποθήκευση cookies» στις ρυθμίσεις του browser, και να πατήσει το κουμπί «Εκκαθάριση cookies». Τα cookies μπορεί να απομακρυνθούν από τις συσκευές του Χρήστη ανά πάσα στιγμή. Οι προτιμήσεις για κάθε browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης πρέπει να ρυθμίζονται ξεχωριστά, ενώ οι διαφορετικοί browser παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες και επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο Χρήστης μπορεί να μπλοκάρει, να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του browser ή της συσκευής.
 5. Ωστόσο, εάν ο Χρήστης δεν επιτρέπει τη χρήση των cookies ή συναφών τεχνολογιών, δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από ορισμένα εργαλεία, εφαρμογές, υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά των ιστότοπων. Επίσης, είναι πιθανό να ζητείται συχνότερα από τον Χρήστη να επανεισάγει τον κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια του browsing.

 

4. Κοινή χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών

 

 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να μοιράζεται και να κοινοποιεί πληροφορίες του Χρήστη σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, ειδικότερα υπηρεσίες φιλοξενίας ιστότοπων, ανάλυσης δεδομένων, τεχνολογίας πληροφοριών και συναφών υποδομών, παράδοσης e-mail και μηνυμάτων (ειδοποιήσεων), υπηρεσίες ελέγχου και υπηρεσίες που βοηθούν τη Διαδικτυακή Υπηρεσία να παρέχει εξατομικευμένη διαφήμιση, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της υπηρεσίας εξυπηρέτησης, των συστημάτων δεδομένων υποστήριξης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν τη Διαδικτυακή Υπηρεσία να παρέχει υπηρεσίες (π.χ. μπορεί να βοηθήσουν τη Διαδικτυακή Υπηρεσία να παρέχει εξατομικευμένη διαφήμιση ή μπορεί να βοηθήσουν τη Διαδικτυακή Υπηρεσία στο πλαίσιο της πρόληψης, του εντοπισμού, του μετριασμού και της διερεύνησης δυνητικά παράνομων δραστηριοτήτων). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των σχετικών λειτουργιών. Τα εν λόγω τρίτα μέρη δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν τις πληροφορίες των Χρηστών, ούτε να τις χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητο να παρέχουν υπηρεσίες στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, αλλά συμβάλλουν στη βελτίωση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Η συνεργασία με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών εμπίπτει στο έννομο συμφέρον της Διαδικτυακής Υπηρεσίας (ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα εκτέλεση της συμφωνίας με τον Χρήστη).

Για παράδειγμα, η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί Google Analytics για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία αναλύσεων ιστού που προσφέρει η Google, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την κίνηση του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να καταγράφει και να παρακολουθεί τη χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Τα δεδομένα μοιράζονται και σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόζει και να εξατομικεύει τις διαφημίσεις από το δικό της διαφημιστικό δίκτυο. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην καταστήσει διαθέσιμη στην Google Analytics τη δραστηριότητά του στη Διαδικτυακή Υπηρεσία εγκαθιστώντας το πρόσθετο αποεπιλογής της Google Analytics στον browser. Αυτό το πρόσθετο δεν επιτρέπει στο JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) της Google Analytics να μοιράζεται πληροφορίες με την Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκέψεων.

Επίσης, για την προβολή διαφημίσεων, η Διαδικτυακή Υπηρεσία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαφήμισης Google Adsense και DoubleClick for Publishers. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της Google, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να μεταφέρει μέρος των πληροφοριών του Χρήστη εκτός της χώρας διαμονής του Χρήστη. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε server που βρίσκονται στη Γερμανία. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία έχει καθιερώσει νομικούς μηχανισμούς που διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των Χρηστών άσχετα από τυχόν μεταφορά των πληροφοριών.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα μεταφερθούν σε κάποια τρίτη χώρα (π.χ. σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), η μεταφορά των δεδομένων διέπεται από τις αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτική ζωή (https://www.privacyshield.gov/welcome) ή εκτελείται βάσει των τυπικών συμβατικών ρητρών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm και https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

 1. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να μοιράζεται τις πληροφορίες των Χρηστών με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των φορέων επιβολής του νόμου, των δημόσιων ή κυβερνητικών φορέων και των ιδιωτών διαδίκων, εντός ή εκτός της χώρας διαμονής του Χρήστη, προκειμένου να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή με αιτήματα επιβολής του νόμου, και να προστατεύει τα έννομα συμφέρονται και τα δικαιώματά της.

Για παράδειγμα, η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών εφόσον θεωρεί με καλή πίστη πως αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου:

 1. να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις·
 2. να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της·
 3. να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παρατυπίες στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Υπηρεσίας·
 4. να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ή του κοινού·
 5. να παρέχει προστασία έναντι νομικών ευθυνών·
 1. Η συναίνεση του Χρήστη στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και η μετέπειτα υποβολή των εν λόγω πληροφοριών συνεπάγεται τη συμφωνία του Χρήστη με τις εν λόγω μεταφορές.

Ωστόσο, εάν χρειαστεί, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δύναται να ζητήσει τη συναίνεση του Χρήστη για την κοινή χρήση/κοινοποίηση των πληροφοριών του.  Στην προκειμένη περίπτωση, η Διαδικτυακή Υπηρεσία προβλέπεται να εξηγήσει πλήρως τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μοιραστούν/κοινοποιηθούν οι πληροφορίες, διευκρινίζοντας για ποιες πληροφορίες πρόκειται.

 

5. Προστασία των δεδομένων

 

Ο Ελεγκτής οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων μερών.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία διεξάγει έρευνα υποψηφίων κατά τον χρόνο πρόσληψης ή πριν από τη σύναψη σύμβασης με ανεξάρτητους εργολάβους (στον βαθμό που επιτρέπεται ή διευκολύνεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την εκάστοτε χώρα). Ακόμη, όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι των Διαδικτυακών Υπηρεσιών που εκτελούν λειτουργίες αναφορικά με την πρόσβαση και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών των Χρηστών έχουν υπογράψει συμφωνητικά εχεμύθειας. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία παρέχει διαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να αποθηκεύονται σε έναν από τους επιμέρους προστατευόμενους server. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτούς τους server σε πρόσωπα εκτός του εταιρικού δικτύου ή των εργολάβων που έχουν υπογράψει συμφωνητικά εχεμύθειας.

Ωστόσο, παρόλο που η Διαδικτυακή Υπηρεσία εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών του Χρήστη, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απαραβίαστο, και η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν δύναται να εγγυηθεί πως τα δεδομένα, κατά τη μετάδοσή τους μέσω διαδικτύου ή ενώ βρίσκονται αποθηκευμένα στους server ή στα συστήματα της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, θα είναι απολύτως ασφαλή και προστατευμένα από εισβολές τρίτων μερών.

 

6. Νομικά δικαιώματα του Χρήστη

 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα σεβαστεί κάθε νόμιμο δικαίωμα του Χρήστη για πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών του.

 

Κάθε Χρήστης έχει στον λογαριασμό του ρυθμίσεις που τον βοηθούν να προσπελάσει, να διορθώσει ή να διαγράψει πληροφορίες που έχει δώσει στη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Κάθε Χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις στις συσκευές του, ώστε να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών ή την προβολή των αντίστοιχων ειδοποιήσεων.

Οι εφαρμογές των mobile συσκευών διαθέτουν συστήματα άδειας για συγκεκριμένους τύπους δεδομένων συσκευών και ειδοποιήσεων, όπως ειδοποιήσεις τοποθεσίας και push. Επισημαίνεται πως ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι πλήρως λειτουργικές σε περίπτωση απενεργοποίησης ορισμένων λειτουργιών.

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας (info@lalafo.gr) εάν έχει απορίες σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε Χρήστης έχει τα εξής δικαιώματα (μεταξύ άλλων):

 • Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη: αυτό επιτρέπει στον Χρήστη να λάβει ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του που έχει αποθηκευμένα η Διαδικτυακή Υπηρεσία και να βεβαιωθεί για τη νόμιμη επεξεργασία αυτών από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία.
 • Να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη: αυτό σημαίνει πως ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα. Επισημαίνεται πως η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των νέων δεδομένων.
 • Να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη: ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία να διαγράψει ή να απομακρύνει προσωπικά δεδομένα εφόσον δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η επεξεργασία τους από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Επίσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία να διαγράψει ή να απομακρύνει τα προσωπικά δεδομένα του εφόσον η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να έχει προβεί σε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή εφόσον η Διαδικτυακή Υπηρεσία οφείλει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα προς συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.
 • Να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη (π.χ. εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται απευθείας για λόγους μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να αποδείξει πως έχει βάσιμους και έννομους λόγους για την επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίοι υπερέχουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Χρήστη.
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία περιορισμό της επεξεργασίας εφόσον ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

(α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων από τον Χρήστη, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στη Διαδικτυακή Υπηρεσία να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων·

(β) η επεξεργασία είναι παράνομη, ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντί αυτής ζητάει τον περιορισμό της χρήσης τους·

(γ) η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για λόγους επεξεργασίας, αλλά χρειάζονται από τον Χρήστη για τη στοιχειοθέτηση, την εφαρμογή ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·

(δ) ο Χρήστης έχει αρνηθεί την επεξεργασία ενώ εκκρεμεί να επαληθευτεί εάν οι νόμιμοι λόγοι της Διαδικτυακής Υπηρεσίας υπερέχουν αυτών του Χρήστη.

 • Να ζητήσει μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη στον Χρήστη ή σε κάποιο τρίτο μέρος: η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα παρέχει στον Χρήστη ή στο τρίτο μέρος τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη σε συνήθη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή.
 • Να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις που η Διαδικτυακή Υπηρεσία βασίζεται στη συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχει προηγηθεί της ανάκλησης της συναίνεσης του Χρήστη. Εάν ο Χρήστης ανακαλέσει τη συναίνεσή του, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες στον Χρήστη.

 

Επισημαίνεται πως η Υπηρεσία δύναται να απορρίψει αιτήματα για συγκεκριμένους λόγους, όπως σε περιπτώσεις παράνομων αιτημάτων ή εάν τα αιτήματα παραβιάζουν τα δικαιώματα κάποιου άλλου Χρήστη ή τρίτου μέρους.

 

Σε κάποιες χώρες, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων εάν έχουν ανησυχίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους.

 

7. Μηνύματα και ειδοποιήσεις

 

Ενίοτε, η Διαδικτυακή Υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να έρθει σε επικοινωνία με τον Χρήστη. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να παραδίδονται μέσω e-mail, ειδοποιήσεων push ή τηλεφώνου προκειμένου οι Χρήστες να λαμβάνουν υποστήριξη για άλλους σκοπούς (π.χ. ενημέρωση του Χρήστη για προϊόντα και λειτουργίες που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν). Οι εν λόγω ειδοποιήσεις αποστέλλονται εφόσον ο Χρήστης έχει δώσει τη συναίνεσή του ή ως απάντηση σε κάποιο αίτημα του Χρήστη. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα διαφημιστικά e-mail και/ή τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού του, αλλά και μέσω του συνδέσμου αποδέσμευσης που περιλαμβάνεται στα διαφημιστικά e-mail και στα μηνύματα.

 

Εάν ο Χρήστης συναινέσει στη λήψη ειδοποιήσεων, επιβεβαιώνει πως η Διαδικτυακή Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δώσει το e-mail και τα τηλέφωνα του Χρήστη σε τρίτα μέρη προκειμένου να στείλουν ειδοποιήσεις και μηνύματα στον Χρήστη.

 

Κάποια μηνύματα δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία (π.χ. μηνύματα από άλλους Χρήστες με προτάσεις αγοράς/πώλησης ή ορισμένα μηνύματα της Διαδικτυακής Υπηρεσίας). Οι Αγγελίες που δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία θεωρείται πως έχουν παραδοθεί στον Χρήστη κατά τη δημοσίευσή τους.

 

Ορισμένα μηνύματα αφορούν τις υπηρεσίες και είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία και/ή για την εκτέλεση του Συμφωνητικού Χρήστη (μη διαφημιστικά μηνύματα, π.χ. e-mail σχετικά με τον λογαριασμό του Χρήστη, ειδοποιήσεις ασφαλείας κτλ). Ο Χρήστης συμφωνεί να του αποστέλλονται τέτοια μηνύματα.

 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της φόρμας αποστολής μηνυμάτων που βρίσκεται στη Διαδικτυακή Υπηρεσία από άλλους Χρήστες και/ή αυτοματοποιημένα συστήματα (ρομπότ).

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την από μέρους άλλων Χρηστών και/ή ρομπότ χρήση των τηλεφώνων και των e-mail που έχει συμπληρώσει ο Χρήστης στις σελίδες της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.

 

8. Πρόσβαση και διαγραφή των πληροφοριών του Χρήστη

 

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση, αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών του ανά πάσα στιγμή.

Για την εύκολη πρόσβαση, προβολή ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων (κατά περίπτωση) ή για την ενημέρωση των προτιμήσεων εγγραφής, ο Χρήστης θα πρέπει να μπει στον λογαριασμό του και να επισκεφτεί την ενότητα «Ρυθμίσεις λογαριασμού».

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του χωρίς καμία υποχρέωση να προβεί σε εξηγήσεις. Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό ή τα δεδομένα του, ή εάν αποφασίσει να ανακαλέσει τη συναίνεσή του στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, μπορεί να στείλει ένα σχετικό αίτημα στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: info@lalafo.gr.

 

Επισημαίνεται πως εάν ο Χρήστης ανακαλέσει τη συναίνεσή του, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν θα είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες. Επίσης, εάν ο Χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό ή τα δεδομένα του, η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες.

 

Για να διασφαλιστεί η προστασία του Χρήστη, οι υπεύθυνοι υποστήριξης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας απαντούν μόνο σε αιτήματα σχετικά με προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από τις διευθύνσεις e-mail που χρησιμοποιούν οι Χρήστες για την αποστολή αιτημάτων, ενώ η Διαδικτυακή Υπηρεσία ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του εκάστοτε Χρήστη πριν υλοποιήσει το αίτημά του. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα προσπαθήσει να συμμορφωθεί με το αίτημα του Χρήστη όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά ενδέχεται αυτή η διαδικασία να χρειαστεί κάποιο χρόνο.

 

9. Διατήρηση δεδομένων

 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία διατηρεί τις πληροφορίες του Χρήστη μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται στο πλαίσιο των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της, και στον βαθμό που επιτρέπεται βάσει των εφαρμοστέων νομικών προβλέψεων.

Εάν ο Χρήστης κλείσει τον λογαριασμό του, η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα διατηρήσει ορισμένα δεδομένα για αναλύσεις και τήρηση αρχείου, αλλά και για την προστασία από απάτες, για την εκτέλεση του Συμφωνητικού Χρήστη, ή εάν εκκρεμεί κάποιο θέμα, μια αξίωση ή μια διαφωνία και ως εκ τούτου η Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες έως την τελική επίλυση, ή εάν η Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να τις διατηρήσει προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. αρχείο συναινέσεων προς την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου).

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή γίνονται ανώνυμα σε τακτική βάση εφόσον δεν αφορούν πλέον τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεχθεί.

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται σε τρίτα μέρη όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου υπόκειται στις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εκάστοτε τρίτων μερών.

 

10. Τελικές προβλέψεις

 1. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών και των δεδομένων που παρέχει.
 2. Οι υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένες για άτομα κάτω των 18 ετών. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών εάν κάνουν χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας.
 3. Ο Ελεγκτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση, διαγραφή ή αναθεώρηση των κανόνων της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα ανακοινώνει τυχόν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μέσω μηνυμάτων και/ή e-mail.
 4. Εάν ο Χρήστης έχει απορίες ή παράπονα, μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lalafo.gr. Εναλλακτικά, μπορεί να ταχυδρομήσει μια επιστολή στη διεύθυνση: Pärnu Road 22, 10141 Ταλίν, Εσθονία.